GAMEDEC UKW News


[ENGLISH BELOW]

Jeśli nie wiecie - w ofercie UKW na rok 2013/14 nowy kierunek studiów licencjackich: Humanistyka drugiej generacji. W jego ramach opiekuję się specjalnością GAMEDEC, czyli badanie i projektowanie gier. 


5 semestrów praktyk
Na tle innych kierunków wyróżniamy się naciskiem na praktykę. Przeciętnie, "praktyki zawodowe" na studiach licencjackich trwają 4 tygodnie. Na Humanistyce 2.0 mamy obowiązkową współpracę z interesariuszami spoza uczelni przez pięć semestrów. Zostawiamy jeden dzień w tygodniu (i nie piątek!) wolny od zajęć - w tym czasie studenci mają zdobywać doświadczenie w pracy z firmami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznościami twórców gier. Od 2. do 4. semestru będą korzystać z doradztwa i kontaktów naszej kadry i partnerów, na 5. i 6. semestr trafią pod opiekę promotora projektu dyplomowego. Taki układ obowiązkowych praktyk w planie studiów oznacza, że nie da się bez tego zaliczyć żadnego z semestrów 2-6. Kto zechce ograniczyć się do chodzenia na zajęcia, wyleci na przysłowiowy zbity łeb na drugim roku. Jak wam się podoba? :)

Zapraszam na FB fanpage:
https://www.facebook.com/Gamedec.UKW
*
*
Z zeszłego tygodnia: Vivid Games i City Interactive z nami!
Program studiów pod kątem umiejętności przydatnych profesjonalistom z branży gier jest konsultowany z polskimi firmami działającymi na rynku lokalnym i światowym. Jak dotąd, fachowej opinii udzielili nam:
  • z branży gier wideo: City Interactive, Vivid Games, CD Projekt RED, One2tribe.pl, Nano Games
  • z branży gier stolikowych: CD Projekt Gry Bez Prądu, Trefl S.A., Portal, Wargamer, Granna
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o współpracy z Vividem i City, znanymi na świecie producentami gier wideo, którzy mają swoje siedziby w Bydgoszczy. Przedmiot "projektowanie gier wideo" przewidziany jest do realizacji w ścisłej współpracy z nimi. Vivid specjalizuje się w grach na urządzenia mobilne, City w grach na PC i konsole, co stwarza znakomitą okazję zapoznania studentów ze specyfiką obu platform. Od 3. semestru planujemy zajęcia z obsługi profesjonalnych edytorów middleware prowadzone przez ekipę z Vivid i City, z opcją dodatkowej praktyki/stażu w siedzibie firmy i możliwością zatrudnienia dla najzdolniejszych.

Jakie edytory? Według obecnych ustaleń, byłby to CryEngine3 z City i Unity z Vividem. Trzeba jednak jasno powiedzieć: to są plany ułożone z 1,5-rocznym wyprzedzeniem. Zaawansowane edytory middleware są w programie 3. semestru, czyli od października 2014. Gdybyśmy startowali już teraz, byłoby dokładnie tak, jak powyżej. Ale przez rok wiele na rynku może się zmienić. Konkretne decyzje zapadną latem 2014. Jedno jest pewne: ilekroć przyjdzie nam modyfikować plany, postaramy się, by były to zmiany na lepsze. In case you don't know, in 2013/14 Casimir the Great University in Bydgoszcz, Poland opens a new B.A. programme called 2nd Gen Humanities, with me in charge of its specialisation track in Game Studies & Design (GAMEDEC).

5 semesters of professional practice 

A unique feature in Polish higher-ed, we demand continuous professional practice throughout the course of the studies. Typically, the so-called "job practice" in Polish B.A. degrees is four weeks long. Our Humanities 2.0 programme has obligatory cooperation with stakeholders outside of university for five semesters. This will be facilitated by a no-class day each week (not Friday!), in which students are expected to get hands-on experience with businesses, public institutions or NGOs.  Practical advice and networking from our teaching staff and partners will guide them through 2nd to 4th semesters, with the supervisor of their diploma project taking over in 5th and 6th.
This arrangement of mandatory practice means that without it you cannot pass any of the 2nd to 6th semesters. Students who will not do anything beyond attending classes will be kicked out in their sophomore year.  How do you like that? :)

Last week's news: Vivid Games and City Interactive with us!

With regard to skills useful for gamedev professionals, the curriculum is consulted with Polish game companies operating on local and global markets. So far, we have got expert opinions from:
  • Video game developers: City Interactive, Vivid Games, CD Projekt RED, One2tribe.pl, Nano Games
  • Tabletop game developers: CD Projekt Gry Bez Prądu, Trefl S.A., Portal, Wargamer, Granna
Last week we met with Vivid Games and City Interactive, globally recognised video game developers whose studios are located here in Bydgoszcz. The course in Video Game Design is prepared to be launched in close cooperation with them. Vivid specialises in mobile games, while City is into PC and consoles: a perfect opportunity to give students a taste of both platforms. Starting with 3rd semester, we are planning classes on advanced middleware tools run by practicioners from Vivid and City, with the option of internships and potential jobs for best-performing students.

What middleware? For now, it would be CryEngine3 with City and Unity with Vivid. But let's make it clear: we are planning 1,5 year ahead. Advanced middleware tools are scheduled for the 3rd semester: in October 2014. If we were starting right now, it would be exactly as said above. But many things may change within a year. Final decisions will be taken in the summer of 2014. One thing is certain, though: whenever we need to modify something, we'll make sure this is a change for the good. 

Prezi in English coming soon.  

See our FB fanpage:

Komentarze