GAMEDEC New Info

[ENGLISH BELOW]

GAMEDEC stawia na intensywną praktykę w branży - to już dla was nie nowina. Ale nie wiecie, że za kulisami równie intensywnie kontaktujemy się z firmami, konsultując program studiów i już zawczasu dowiadując się o możliwości zaangażowania studenckiej "siły roboczej" do współpracy z rynkiem. W pierwszym rzucie, odpowiedziało nam 5 producentów gier niekomputerowych (Portal, Granna, Trefl, CDP Gry Bez Prądu, Wargamer) i 7 gier komputerowych (CDP RED, Vivid Games, Nano Games, One2tribe, Moacube, Symulacje Historyczne, World-LooM). Nie zdradzamy, kto dokładnie mówi co, ale podamy odpowiedzi zbiorczo dla twórców gier cyfrowych (alias wideo alias komputerowych) i osobno dla niecyfrowych. 

Zapytaliśmy ogólnie:
"Czy absolwent GAMEDEC-a z podanym pakietem umiejętności miałby szanse na zatrudnienie w Waszej firmie?"

  • Cyfrowe: 2 x na pewno tak, 2 x raczej tak, 3 x być może
  • Niecyfrowe: 1 x na pewno tak, 1 x raczej tak, 3 x być może

I zapytaliśmy szczegółowo:
"Czy Wasza firma byłaby zainteresowana wykorzystaniem siły roboczej studentów poprzez:"
na pewno tak
raczej tak
być może
raczej nie
na pewno nie
Playtesting gier
waszej firmy
cyfrowe: 2
niecyfrowe: 1
cyfrowe: 2
niecyfrowe: 3
cyfrowe: 1
niecyfrowe: 1
cyfrowe: 1
niecyfrowe:0
cyfrowe: 1
niecyfrowe:0
Wolontariat studentów podczas imprez promocyjnych
cyfrowe: 1
niecyfrowe: 4
cyfrowe: 1
niecyfrowe: 1
cyfrowe: 3
niecyfrowe: 1
cyfrowe:
niecyfrowe:0
cyfrowe: 1
niecyfrowe:0
Bezpłatny staż w waszej firmie w ramach praktyk zawodowych
cyfrowe: 2
niecyfrowe: 2
cyfrowe: 1
niecyfrowe: 3
cyfrowe: 3
niecyfrowe:0
cyfrowe:0
niecyfrowe:0
cyfrowe: 1
niecyfrowe:0
Przegląd studenckich prototypów gier pod kątem wydania komercyjnego
cyfrowe:0
niecyfrowe: 1
cyfrowe: 4
niecyfrowe: 2
cyfrowe: 1
niecyfrowe: 2
cyfrowe: 2
niecyfrowe:0
cyfrowe:0
niecyfrowe:0

I to dopiero początek.

*******

GAMEDEC emphasises intense professional practice - that's not news anymore. But you don't know  what is going on behind the scenes. We are contacting digital and non-digital gamedev companies to consult our curriculum and to explore the possibilities of engaging our student "workforce" in cooperation with the market. For the time being, we have responses from 5 non-digital game developers (PortalGrannaTreflCDP Gry Bez PrąduWargamer) and 7 digital ones (CDP REDVivid GamesNano GamesOne2tribeMoacubeSymulacje HistoryczneWorld-LooM). We won't disclose specifically who-said-what, but we are listing the answers collectively, divided into digital and non-digital. 

We asked a general question: 
"Is a GAMEDEC graduate with the specified skill set likely to find employment with your company?"


  • Digital: 2 x definitely yes, 2 x rather yes, 3 x maybe
  • Non-digital: 1 x definitely yes, 1 x rather yes, 3 x maybe

And we asked a detailed question: 
"Is your company interested in using the student 'workforce' for:"
definitely yes
rather yes
maybe
rather not
definitely not
Playtesting of your games
digital: 2
nondigital: 1
digital: 2
nondigital: 3
digital: 1
nondigital: 1
digital: 1
nondigital:0
digital: 1
nondigital:0
Student volunteer work at promo events
digital: 1
nondigital: 4
digital: 1
nondigital: 1
digital: 3
nondigital: 1
digital:0
nondigital:0
digital: 1
nondigital:0
Unpaid internship in your company as student's job practice
digital: 2
nondigital: 2
digital: 1
nondigital: 3
digital: 3
nondigital:0
digital:0
nondigital:0
digital: 1
nondigital:0
Review of student game prototypes, considering the option of their commercial release
digital:0
nondigital: 1
digital: 4
nondigital: 2
digital: 1
nondigital: 2
digital: 2
nondigital:0
digital:0
nondigital:0


And it's just the beginning.

Komentarze